O projekcie

Projekt „Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Lider: KLS Partners Dariusz Kańtoch

Partner: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

Okres realizacji projektu od: 2017-02-01 do: 2019-01-31

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 100 osób z 8 powiatów województwa lubelskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, wśród których 80 osób działalność gospodarczą.

Oferujemy:

  • 23 000 zł dotacji inwestycyjnej dla 80 osób wyłonionych w konkursie biznes planów

  • do 20 350 zł finansowego wsparcia pomostowego dla 72 osób w miesięcznych transzach przez pierwsze 11 miesięcy prowadzenia działalności

  • szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia firmy

  • szkolenia niezbędne na etapie prowadzenia działalności

  • wsparcie doradcy biznesowego