Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne które spełniają łącznie następujące kryteria:

Mają 30 lat i więcej i zamieszkują (w rozumieniu KC) na terenie województwa lubelskiego w jednym z 5 powiatów:

  • chełmskim grodzkim i ziemskim – 20 osób

  • krasnostawskim, świdnickim, łęczyńskim – 24 osób

  • lubelskim ziemskim, puławskim – 22 osób

  • lubelskim grodzkim – 34 osób

pozostają bez pracy (w tym są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy/Miejskim Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

oraz kwalifikują się do min. jednej z grup docelowych w projekcie:

  • powyżej 50 roku życia,

  • kobiety,

  • osoby z niepełnosprawnościami,

  • osoby długotrwale bezrobotne,

  • osoby o niskich kwalifikacjach,

  • osoby odchodzące z rolnictwa, czyli rolnicy zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy/Miejskim Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczona w KRUS (przejście z KRUS do ZUS).