3. Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego I etapu rekrutacji